ਸਲਾਹ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਚ 'ਸੀ' ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਚ 'ਸੀ' ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਧਾਰਾ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ "if / then" ਉਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫ੍ਰੈਂਚ si, ਬੇਸ਼ਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਹੈ "if". ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ "ਤਦ" ਪ੍ਰਤੀ ਸੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ si ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ "ਤਦ" ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, (ਤਾਂ) ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗਾ.

ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂsi ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦsi ਧਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਹੀ aiੰਗ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ siਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

 • ਜੇ ਪੈਰੈ ਸੀ ਤੂ ਕੰਡੂਇਸ. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗਾ.

'ਸੀ' ਕਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸੀ ਕਲੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ... ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜਾ ਦੂਜਾ ਕਿਰਿਆ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

 1. ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਤ: ਸੰਭਾਵਤ / ਪੈਂਟਿਅਲ> ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪੂਰਨ + ਮੌਜੂਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
 2. ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਤ: ਅਣਉਚਿਤ / ਇਰੈਲ ਡੂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਂਟ> ਅਪੂਰਣ + ਸ਼ਰਤੀਆ
 3. ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ: ਅਸੰਭਵ / ਇਰੈਲ ਡੂ ਪਾਸé> ਪਲੱਪਫੇਰਫੈਕਟ + ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਪੂਰਣ

ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜੋੜ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਨ: ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਲੇ ਅਪੂਰਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ si ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ. ਇਹ ਜੋੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ si ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ "ਸ਼ਰਤ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੂਡ ਪਹਿਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੂਡ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਤੀਜਾ.

ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ

ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ-ਫਿਰ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ "ਸ਼ਰਤ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈsi ਧਾਰਾ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਮੌਜੂਦ, ਭਵਿੱਖ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ.

ਪੇਸ਼ + ਮੌਜੂਦ

ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. Thesi ਇਹ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਟੁਕੜਾ (ਜਦੋਂ) ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ.

 • S'il pleut, nous ne sortons pas. / Nous ne ਕ੍ਰਮਵਾਰ. > ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. / ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ.
 • Si je ne veux pas lire, je este la la télé. / ਜੀ ਸੰਬੰਧ ਲਾ télé si je ne veux pas lire. > ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ. / ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ.

ਵਰਤਮਾਨ + ਭਵਿੱਖ

ਮੌਜੂਦਾ + ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਵਰਤਮਾਨ ਤਣਾਅ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈsi; ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

 • ਸੀ ਜਾਈ ਲੇ ਟੈਂਪਸ, ਜੀ ਲੇ ਫੇਰੈ. / ਜੀ ਲੇ ਫੇਰੈ ਸੀ ਜਾਈ ਲੇ ਟੈਂਪਸ. > ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ. / ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ.
 • ਸੀ ਟੂ éਟੂਡੀਜ਼, ਤੁ ਰਸੂਸਰੇਸ ਲੈਕਮੇਨ. / Tu réussiras à l'examen si tu étudies. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ. / ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ.

ਵਰਤਮਾਨ + ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਵਰਤਮਾਨ ਤਣਾਅ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈsi; ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

 • ਪਰ, ਮੈਨੂੰ voir. / ਵਿਯੇਨਸ voir si tu peux. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ. / ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ.)
 • ਸੀ ਵੋਸ ਅਵੇਜ਼ ਡੀ ਲਾਰਜੈਂਟ, ਪੇਜ਼ ਲਾ ਫੈਕਚਰ. / ਪੇਜ਼ ਲਾ ਫੈਕਚਰ si vous avez de l'argent. > ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ. / ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ. (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ.)

'Passé ਕੰਪੋਜ਼' + ਮੌਜੂਦਾ, ਭਵਿੱਖ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਕੰਪੋਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ, ਭਵਿੱਖ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ; ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਧਾਰਣ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ.

 • ਸੀ ਫੂ ਫਿਨੀ, ਟੂ ਪੀਕਸ ਪਾਰਟਿਅਰ. / Tu peux partir si tu as Fini. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਸਿ ਤੁ ਤੁ ਨਸ ਪਾਸ ਫਿਨੀ, ਤੂ ਮੈ ਲੇ ਦਿਰਾਸ। / Tu me le diras si tu n'as pas Fini. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ.
 • ਸੀ ਟੂ ਐਨਸ ਪਾਸ ਫਿਨੀ, ਡਿਸ-ਲੇ-ਮੋਈ. / ਡਿਸ-ਲੇ-ਮੋਈ ਸੀ ਤੁ ਤੁ n'as ਪਾਸ ਫਿਨੀ. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ.

ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ

ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਤ * ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ: ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ "ਸ਼ਰਤੀਆ" ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ. ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਚ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਤੀਜਾ ਹੈ.

ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ, ਵਰਤੋਂsi + ਨਾਮੁਕੰਮਲ (ਸ਼ਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ) + ਸ਼ਰਤੀਆ (ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ).

 • ਸੀ ਜੇ'ਵਾਇਸ ਲੇ ਟੈਂਪਸ, ਜੇ ਲੇ ਫੇਰਿਸ. / ਜੀ ਲੇ ਫੇਰਿਸ ਸਿ ਜਾਵਿਸ ਲੇ ਟੈਂਪਸ. > ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ. / ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ. (ਤੱਥ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੱਥ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ.)
 • ਸਿ ਤੁ ਤੁ éਤੂਡੀਆ, ਤੂ ਰਸੁਸੀਰਿਸ à ਲ'ਇਕਸਮੇਨ. / Tu réussirais à l'examen si tu étudiais. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ. / ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ. (ਤੱਥ: ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ.)

ਸੀ ਏਲੇ ਵੌਸ ਵੋਆਇਟ, ਏਲੇ ਵੌਸ ਐਡਰਾਇਟ ./ ਏਲੇ ਵੌਸ ਐਡਰੇਟ ਸਿ ਏਲੇ ਵੌਸ ਵੋਇਯੇਟ. > ਜੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ. / ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ. (ਤੱਥ: ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ.)

ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ

ਤੀਜਾ ਸ਼ਰਤੀਆ * ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤੱਥ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ: ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ "ਸ਼ਰਤੀਆ" ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ. ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਤੀਜਾ ਹੈ.

ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋsi + ਪਲੁੱਪਫਾਇਰ (ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ) + ਸ਼ਰਤ ਸੰਪੂਰਨ (ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ).

 • ਸੀ ਜੇ'ਵਾਇਸ ਈਯੂ ਲੇ ਟੈਂਪਸ, ਜੇ ਲੌਰੀਸ ਫਿਟ. / Je l'aurais fait si j'avais eu le temps. > ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. / ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. (ਤੱਥ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.)
 • ਸਿ ਤੁ ਤੁ ਅਵਾਇਸ éਤੁਡੀé, ਤੁ ਤੁ isਰਿਸ ਰਸੁਸੀਲ ex ਇਕਮੇਨ. / ਤੁ uraਰਿਸ ਰਸੌਸੀ àਲ'ਐਕਸਮੇਨ ਸਿ ਤੁ ਤੁ ਅਵਸ éਟੂਡੀé. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ. / ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. (ਤੱਥ: ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ.)
 • ਸੀ ਏਲੇ ਵੌਸ ਅਵੈਟ ਵੂ, ਏਲੇ ਵੂਸ uraਰਾਈਟ ਏਡਿé. / ਏਲੇ ਵੌਸ uraਰਾਈਟ ਏਡ- si ਏਲੇ ਵੂਸ ਅਵੈਟ ਵੂ. > ਜੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ. / ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ. (ਤੱਥ: ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ.)

ਸਾਹਿਤਕ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ

ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਮੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਚ, ਪਲੱਗਫਾਰਮੈਕਟ + ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

 • ਸੀ ਜੀ'ਯੁਸ ਈਯੂ ਲੇ ਟੈਂਪਸ, ਜੇ ਲੂਸ ਫਿਟ. / Je l'euss fait si j'eusse eu le temps. > ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ.
 • ਸੀ ਵੌਸ ਯੂਸੀਜ਼ੀਜ਼ éਟੂਡੀé, ਵੌਸ ਯੂਸੀਅਜ਼ ਰੁਸੀ àਲ'ਐਕਸਮੇਨ. / ਵੌਸ ਈਸੀਜ਼ੀਜ਼ ਰਸੂਸੀ àਲ'ਐਕਸੈਮੇਨ ਸਿ ਵੂਸ ਯੂਸੀਜ਼ éਟੂਡੀé. > ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ.