ਦਿਲਚਸਪ

9 ਕਾਸਸ ਪੌਰ ਲਾਸ ਕੂ ਸੇਰ ਪੋਡ੍ਰਾ ਪਰਡੇਰ ਲਾ ਸਿiਦਾਦਾਨਾ ਡੀ ਏਸਟਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਜ਼

9 ਕਾਸਸ ਪੌਰ ਲਾਸ ਕੂ ਸੇਰ ਪੋਡ੍ਰਾ ਪਰਡੇਰ ਲਾ ਸਿiਦਾਦਾਨਾ ਡੀ ਏਸਟਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਜ਼

ਲੌਸ ਸਿਉਡਾਡਾਨੋਸ ਡੀ ਲੋਸ ਐਸਟਾਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਜ਼ pueden perder su condición de estadounidense si realizan determinadas acciones que llevan aparejada como Sacuencia la pérdida de la nacionalidad.

ਐਸਟੋ ਐਪਲਿਕਾ ਟੈਂਟੋ ਏ ਲੋਸ ਸਿਉਡਾਡਨੋਸ ਕੂ ਐਡਕਿirਰਿਓਨ ਸੁ ਕੰਡਿਕੀਨ ਐਨ ਐਲ ਮੋਮੈਂਤੋ ਡੈਲ ਨਸੀਮਿਏਂਟੋ ਕਾਮੋ ਏ ਲੋਸ ਕੂ ਲਾ ਓਬਟੂਵਿਓਰਨ ਪੋਸਟਰਿਅਰਮੇਨਟੇ, ਇਨਕੁਲੀਡੋ ਏਲ ਟ੍ਰਾਈਮਾਈਟ ਕਿ se ਸੇ ਕੌਨੋਸ ਕੌਮੋ ਨਿizਜ਼ੀਲਾਇਸਿਆਈਐਨ, ਪੋਰਟ ਐਲ ਕੂ ਲੋਸ ਰੀਸੀਡੇਨਟੇਸ ਏਨਗੇਨਸ ਸੀਨਡੋਨੇਸ ਕਨਿਡੇਨਿਸ.

ਪੈਂਟੋਜ਼ ਕਲੇਵ: ਪੈਰਡੀਡਾ ਡੇ ਲਾ ਸਿਉਦਾਦਾਨੀਆ estadounidense

ਸੋਨ ਰੈਰੋਸ ਲੋਸ ਕਾਸੋਸ ਡੀ ਰੀਟੀਰਾਡਾ ਡੇ ਲਾ ਸਿਉਦਾਦਾਨੀਆ estadounidense. ਲਾ ਲੀ ਟਾਇਨੇ ਐਵੀਡਸਟੋ ਨਿueਵ ਕੈਸੋਸ ਇਨ ਲੋਸ ਕਵੀ ਪਟੀਡੇ ਦਰਸ ਪੇਰੋ ਟੂਡੋਜ਼ ਐਲੋਸ ਰਿਕੀਅਰਨ ਕੂ ਸੈ ਟਰੇਟ ਡੀ ਅਨ ਐਕਟੀਓ. ਵਾਲੰਟੀਅਰੋ y consceente.

Aਨਾ ਸੀਟਿਆਸੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਲੌਸ ਕਾਸੋਸ ਡੀ desn Naturalización por ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਕਿ se ਸੇ ਹੈਨ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟੇਡੋ ਐਨ ਲੋਸ úਲਟੀਮੋਸ ਆਯੋਸ. Se está छोड़ਣ ਤੇ ਲਾ ਸਿਉਡਾਡਨੀਅ ਏ ਏ ਪਰਸਨੈਸ ​​ਕੂ ਮਿਨਟਿਅਰਨ ਇਨ ਲਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸੀਨੇਸ ਡੀ ਲਾਸਿਲਜੈਕੀਨ ਡੀ ਲਾ ਟਾਰਜੇਟਾ ਡੀ ਰੈਸੀਡੇਂਸੀਆ ਓ ਲਾਸ ਕੂ ਕਾਮੇਟੀਅਰਨ ਅਨ ਡੀਲੀਟੋ ਐਂਟੀਸ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਰਸ y ਨੋ ਰੀਵਿਲੇਰਨ ਐਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਟਾ ਇਨ ਲਾ ਐਪਲੀਕੇਸਿਨ.

9 ਐਪੀਅਨਜ਼ ਕਵੀ, ਐਨ ਟੀਓਰਿਆ, ਪੋਡ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕਰ ਲਾ ਪਰਡੀਡਾ ਡੇ ਲਾ ਸਿਉਦਾਦਾਨੀਆ ਡੀ ਲੌਸ ਐਸਟਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਸ

ਸੇਗਾਨ ਲਾ ਸੈਕਿóਨ 359 ਡੀ ਲਾ ਲੇ ਡੀ ਇੰਮਿਗਰੇਸੀਅਨ ਯ ਨੈਕਿਓਨਲਿਨਾਡ (ਆਈ.ਐੱਨ.ਏ., ਪੋਰਸ ਸੂਸ ਸਿਗਲਾਸ ਇਨ ਇੰਗਲਾਈਸ), ਐਨ ਲਾ ਏ ਰੀਅਲਿਟੀਡ ਯੂ ਐੱਨ ਐਸਟਾਡਿidਨਿਡੈਂਸ ਸੋਲਮੇਂਟੇ ਪੋਡਰਿਆ ਆਇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਡੋ ਡੀ ​​ਸੁ ਸਿiਾਡਾਡੇਨਿਸ ਕੂਆਨਡੋ ਸੇ ਡਾਨ ਉਨਾ ਡੇ ਲਾਸ ਸਰਕੰਸਟਿਸੀਸ ਸੀਗਿ :ਨਿਸ:

 • ਪ੍ਰੀਸਟਾਰ ਜੁਰਮੈਂਟੋ ਓ ਡਿਕਲਰਾਸੀਨ ਫਾਰਮਰਲ ਡੀ ਲੀਲਟਡ ਏ ਓਟ੍ਰੋ ਪੈਸ ਡੀਪੂਸ ਡੀ ਕੁੰਪਲੀਰ ਲੋਸ 18 ਅਓਸ.
 • ਓਬਟੇਨਰ ਲਾ ਨਸੀਓਨਲੀਦਾਡ ਡੀ ਓਟ੍ਰੋ ਪੈਸ ਡੀ ਫਾਰਮਾ ਵਲੰਟੀਰੀਆ ਯ ਪੋਰ ਪਟੀਸੀਅਨ ਪ੍ਰੋਪਿਯਾ ਰੀਪਯੂਸ ਡੀ ਡੀ ਹੈਬਰ ਕੁੰਪਲੀਡੋ ਲੌਸ 18 ਅਓਸ ਡੀ ਐਡ.
 • ਸਰਵਿਰ ਏਨ ਕੁਆਲਕੁਈਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਾਰ en ਉਨ ਏਜਰੀਸੀਟੋ ਐਕਸਟਰੈਨਜੋ ਹੋਸਟਿਲ ਹੈਸੀਆ ਐਸਟਾਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਜ਼
 • ਸਰਵਰ ਕਾਮੋ icਫਿਕਲ ਕੌਮੀਸੀਨੋ ਓ ਨੋ ਕੋਮਿਨੀਡੋ ਐਨ ਐਲ ਏਜਰੀਸੀਟੋ ਡੀ ਓਟ੍ਰੋ ਪੈਸ
 • ਸਰੋਵਰ ਕਾਮੋ ਸੋਲਡੋ ਐਂਡ ਏਨ ਏਜਰੀਸੀਟੋ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ ਹੈਸੀਆ ਐਸਟਾਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਜ਼
 • ਟ੍ਰਾਬਜਾਰ ਪੈਰਾ ਅਨ ਗੋਬੀਰਨੋ ਐਕਸਟਰੈਨਜੋ ਡੀਪੂéਸ ਡੀ ਕੁੰਪਲੀਰ ਲੋਸ 18 ਅਓਸ
 • ਰੇਨੁਨੀਸਰ ਵਲੰਟੀਰੀਆ y ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਲਾ ਸਿਉਡਾਡਨੇਆ ਕਾਮੋ ਹਿਸੀਰੋਨ ਐਸਟੋਸ 10 ਫੋਮੋਸੋਸ.
 • ਸੇਨਟੇਸੀਆ ਫਰਮ ਕਨਡੇਨੇਟਰਿਆ ਪੋਰ ਟ੍ਰੈਸੀਅਨ ਲੌਸ ਐਸਟਾਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਜ਼
 • ਕੌਨਡੇਨਾ ਫਰਮ ਪੇਰ ਇਂਟਰ ਡੇਰਰੋਕਾਰ ਐਲ ਗੋਬੀਰੇਨੋ ਡੀ ਲੌਸ ਐਸਟਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਜ਼

ਐਨ ਏਲ ਕੈਸੋ ਡੀ ਟ੍ਰਾਬਜਰ ਪੈਰਾ ਗੋਬੀਰਨੋ ਐਕਸਟਰੈਨਜੋ ਏਸ ਨੇਸੇਸਾਰਿਓ ਕੂ ਐਡੀਮਜ਼, ਸੇ ਡੂ aਨਾ ਡੀ ਲਾਸ ਸਿਗੁਏਨਟੇਸ ਸਰਕੁੰਨਸਟਿਆਸ:

 1. ਪੋਜ਼ਰ ਟੈਂਬੀਅਨ ਲਾ ਨੈਕਿਓਨਲਿਡਾਡ ਡੇਲ ਪੈਸ ਡੀ ਡੀਕੋ ਗੋਬੀਰੀਨੋ, ਐਸ ਡੀਸੀਅਰ, ਡੇਬੇ ਦਰਸੇ ਅਨ ਕਾਸੋ ਡੀ ਡੋਬਲ ਨੈਕਿਓਨਲਿਨਾਡ
 2. ਪ੍ਰੀਸਟਾਰ ਐਲਗਿਨ ਟਿਪੋ ਡੀ ਜੁਰਮੈਂਟੋ ਓ ਪ੍ਰੋਮੇਸਾ ਕੌਮੋ ਕੰਡੀਸੀਓਨ ਪੈਰਾ ਐਕਸੀਡਰ ਏ ਈ ਪੂਸਟੋ ਡੀ ਟ੍ਰਾਬਾਜੋ.

ਪੋਰਟ ਓਟ੍ਰੋ ਲਾਡੋ, ਐਨ ਏਲ ਕੈਸੋ ਡੀ ਰੇਨੂਨਸੀਆ ਵਾਲੰਟੀਰੀਆ ਏ ਲਾ ਨੈਕਿਓਲੀਨਡਿਡ ਐਸਟਡੌਨੀਡੈਂਸ, ਸੀ ਸੇ ਐਸਟ ਫੁਏਰਾ ਡੀ ਲੌਸ ਐਸਟਾਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਸ ਲਾ ਡਿਕਲੇਰਸੀਨ ਡੇਬੇ ਹੈਸਰਸ ਇਨ ਏਨਾ ਐਂਬਜਾਡਾ ਓ ਕੋਂਸਲਡੋ ਡੀ ​​ਯੂ. ਪੌਰ ਅਲ ਕੌਂਟਰਿਓ, ਸੀ ਲਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੂ ਡੇਸਿਆ ਰੇਨੁਨੀਸਰ ਸੇ ਐਨਕੁਏਂਟਰ ਡੈਂਟ੍ਰੋ ਡੈਲ ਪੈਸ ਡੀਬਰá ਕੰਟੈੱਕਟਰ ਕੌਨ ਐਲ ਡਿਪਾਰਟਮੇਨੋ ਡੀ ਸੇਗੂਰੀਦਾਦ ਇੰਟਰਨਟਾ.

ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਪਰੇਸ ਕਯੂਅ ਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਨੋ ਡੀ ਐਸਟੋ ਹੇਚੋਸ ਸੇ ਪਿਅਰਡ ਲਾ ਨੈਕਿਓਨਲਿਡ. ਯੇ ਕਯੋ ਪੋਰ ਪਰੇ ਲੇ ਨੀ ਐੱਸ ਨੀਸਾਰਿਓ ਕਿ. ਸਿਗੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਟੇਰੀਏਮੀਐਂਟੇਸ ਡੌਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਗੁਏਨਿਟਸ:

 • ਕਿ el ਐੱਲ ਐਕਟੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਲੰਟਾਰੀਓ
 • ਕਯੂ ਏਲ ਐਕਟੋ ਸੇ ਰੀਅਲਿਸ ਕੌਨ ਇਰਾਸੇਨ ਡੀ ਕੋਇਟੋਨਾਰ ਲਾ ਕਨਡਿਸੀਨ ਡੀ ਸਿiਡਾਡੋ.

Y es que en Afroyim v. Rusk, una Sentencia de 1967 la Corte ਸੁਪ੍ਰੀਮਾ ਰੀਓਂਕੋਸ ਕਯੂ ਅਨ ਸਿਉਡੈਡੋ ਅਮੇਰਿਕੋ ਟਾਇਨੀ ਉਨ ਡੀਰੇਚੋ ਕਾਂਸਟਿucਜਿalਨਲ ਏਕ ਪੱਕੇਨਲਸਰ ਸੀਂਡੋ ਸਿਉਡਾਡੋਨੋ, ਮੀਨੋਜ਼ ਕੂ ਵਲੰਟਰੀਅਮੇਨਟੇ ਰੀਨਨਸੀ ਏ ਲਾ ਨੈਕਿਨੀਲੀਡ. Y en 1980 con la sentencia Vance v. Terrace, la Corte estableció que tal renuncia se puede hacer mediante una ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਨਟ ਐਕਸੀਅਨ.

Es fácil determinar que el acto es volntario. ਲੋ ਕੂ ਨੋ ਈਸ ਟੈਨ ਕਲੇਰੋ ਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕੂਂਡੋ ਐਕਸਿਸਟ ਲਾ ਇਟੈਂਸੀਅਨ ਡੀ ਰੀਅਲਮੇਂਟੇ ਡੀਜਰ ਡੀ ਸੇਰ ਐਸਟਾਡੁਨੀਡੈਂਸ. ਪੈਰਾ esto aplica la norma de las presunciones y a Continación se Explica cómo se debe entender.

ਕੁਐਂਡੋ ਐਲ ਗੋਬੀਰੇਨੋ ਡੀ ਈ.ਈ.ਯੂ. entiende que hay ਇਟਸੀਅਨ ਡੇ ਰੈਨੂਨਿਸਰ ਏ ਲਾ ciudadanía estadounidense

ਐਡੇਮਜ਼, ਡੀ ਓਵੀਵੀਐਮਨੇਟ, ਕੁਆਨਡੋ ਸੇ ਰੇਨੁਸੀਆ ਫਾਰਮੇਨਲਮੇਂਟ ਏ ਲਾ ਸਿਉਡਾਡਨੀਅਾ, ਸੇ ਪਿਅਰਡ, ਲਾਸ ਆਟੋਰਿਡਡੇਸ ਸੇਂਟਰਨ ਕਯ ਹੈ ਇਰਾਸੇਸਨ ਡੀ ਦੀਜਰ ਡੀ ਸੇਰ ਐਸਟਾਡੁਨੀਡੈਂਸ ਕਯੂਨਡੋ:

 • Se sirve en cualquier posición en un Ejército en ਹੋਸਟਲਿਡੇਡੇਸ ਕੰਟ੍ਰਾਸ ਲੌਸ ਐਸਟਾਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਜ਼
 • ਕੁਆਨਡੋ ਹੈ ਉਨਾ ਕੌਨਡੇਨਾ ਪੋਰ ਟ੍ਰੈਸੀਅਨ ਓ ਪੋਰਟ ਇੰਟੇਂਡਰ ਡਰਰੋਕਰ ਅਲ ਗੋਬੀਰੇਨੋ
 • ਕੁਆਨਡੋ ਸੇ ਸਰ੍ਵੇ ਏਨ ਗੌਬੀਰਨੋ ਐਕਸਟਰਾਨਜੈਰੋ unਨਾ ਪੋਸੀਸੀóਨ ਪੋਲਿਟਿਕਾ

ਐਨ ਐਸਟੋਸ ਟਰੇਸ ਕਾਸੋਸ, ਲੋਸ ofਫਿਸੇਲਸ ਕੌਂਸਲੇਅਰਸ investigarán si efectivamente se da la ਇਰਾਸਤੀਅਨ de ਤਿਆਗਣਾ ਲਾ cududadíía, como en pristio se presume. ਵਾਈ ਏਨ ਬੇਸ ਡੀ ਦੀਚਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਰੈਜ਼ੋਲਵਰਨ.

Cuándo el gobierno entiende que NO hay ਇਰਾਦਤਨ de ਰੱਨਸੀਅਰ

Existe una ਪ੍ਰੀਮਿਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ que ਸੇ ਟਿਨੇ ਲਾ ਇਟਸੀਅਨ ਡੀ ਸੇਗੁਇਰ ਸਿਨੇਡੋ ਐਸਟਾਡਿounਨਿਡੈਂਸ ਇਨ ਟੋਡੋਜ਼ ਲੋਸ ਡੈਮੇਸ ਕਾਸੋਸ ਨੋ ਐਵਿਸਟੋਸਟ ਇਨ ਏਲ ਕੈਸੋ ਐਂਟੀਰੀਅਰ.

ਈਸ ਫੈਸਲਾ, ਕੂਆਨਡੋ ਸੇ ਪ੍ਰੀਸਟਾ ਅਲੀਅਾਂਜ਼ਾ ਏ ਓਟ੍ਰੋ ਪੈਸ, ਸੇ ਐਡਕੁਏਰੀ ਸੁ ਨਾਸੀਓਨਲਿਨਾਡ, ਸੇ ਪ੍ਰੀਸਟਾ ਸਰਵਿਸਿਓ ਏਨ ਏਨ ਏਰਜੀਕੋ ਐਕਸਟਰਜਿਓ ਨ ਹੋਸਟਿਲ ਓ ਸੇ ਅਸੀਪਟਾ ਅਨ ਟ੍ਰਾਬਜੋ ਪੈਰਾ ਓਟ੍ਰੋ ਗੋਬੀਅਰਨੋ ਏ ਨਿਵੇਲ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸਟੀਕੋ.

ਲਾ ਵਿਅਕਤੀਆ ਕਿਆ ਰੀਅਲਿਜ਼ਾ ਕੁualਲਕੁਇਰਾ ਡੀ ਲਾਸ ਕੁਆਟ੍ਰੋ ਐਕਟਿਵਡੇਡਜ਼ ਅਰਿਬਾ ਮੇਨਸੀਓਨਾਡਸ ਨੋ ਨੋਸੀਟਾ ਪੈਡੀਰ ਪਰਮੀਸੋ ਐਂਟੀਸ ਡੀ ਹਰਸਰਲਾ ਨੀ ਟੈਂਪਕੋ ਨੋਟੀਫਾਰ ਏ ਐਨ ਨਿਗੁਨਾ ਆਟੋਰਿਡੈਡ ਅਮੇਰਿਕਨਾ ਸੁ ਇਰਾਸੇਨ ਡੀ ਸੇਗੁਇਰ ਸਿਨੇਡੋ ਐਸਟਾਡੁਨੀਡੇਂਸ, ਯੇ ਕੂ ਈਸੋ ਐੱਸ ਲੋ ਕੂ ਸੀ ਸੇ ਪ੍ਰੈਸਯੂਮੈਂਟ.

ਪੈਰੋ ਈ ਪੋਜ਼ੀਬਲ ਕਯੂ ਕਯੂਨਡੋ ਪੀਡਾ ਲਾ ਰੇਨੋਵਾਸੀਅਨ ਡੈਲ ਪੇਸਪੋਰਟ ਅਮੇਰਿਕੋ ਓ ਸੋਲਿਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰਸੀ ਪੈਰਾ ਵੋਟਰ ਓ ਕੁualਲਕੁਇਰ ਓਟ੍ਰਾ ਐਕਟਿਵ ਰੀਡ ਏ ਰਿਜਿਡਾ ਏ ਸਿਯੁਡਾਡਨੋਸ ਯੂਨ ਆਫਿਸਟੀਅਲ ਕੌਂਸੂਲਰ ਲੇ ਪ੍ਰੈਗੁਏਂਟ ਸਿ ਏ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਰ ਉਨਾ ਡੀ ਲਸ ਕੂਆਟਰੋ ਏਸੀਐਨਸ ਏਨੇਸੀਐਨਸੀਅਨਾਸਨ. ਬਸਤਰ ਕਾਂਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ “ਨਹੀਂ” ਪੈਰਾ ਸੇਗੁਇਰ ਸਿਨੇਡੋ ਅਮੇਰਿਕੋ.

ਪਾਪ ਪਾਬੰਦੀ, ਐਨ ਐਲ ਪਾਸਡੋ ਕੋਈ ਯੁੱਗ así y ਮੋਟੀਓਸ ਸਿਉਡਾਡਾਨੋਸ ਪਰਡੀਅਰੋਨ ਸੁ ਨੈਕਿਓਨਲਿਡ. En estos casos podría ser posible recuperarla.

ਕਾਸੋਸ ਡੀ desn Naturalización ਪੋਰ ਫਰੇਡ

ਐਂਟਰੀ 1990 y 2017 ਹੁਬੋ ਅਨ ਕੁੱਲ ਡੀ 305 ਡੀਸੈਚੁਰਲਿਜੀਸੀਓਨੇਸ, ਐਸ ਡੀਸੀਅਰ, 11 ਕੈਸੋ ਪੋਰ ਏਓਨੋ ਲੋਸ ਕੂ ਸੇ ਸੇ ਲੀਟਡ ਲਾ ਲਾ ਸਿਉਡਾਡਨੀਅਸ ਐਸਟਾਡੁਨੀਡੈਂਸ ਏ ਇਨ ਪੈਨਸ ਕੂ ਲਾ ਹਬੈਨ ਐਡਕੁਰੀਡੋ ਪੋਰਟ ਮੈਡੀਓ ਡੀ ਲਾ ਕੁਦਰਤੀਆਸੀਆਈਐਨ.

ਪੇਰੋ ਡੀਸਡੇ ਈਸ ਏ ਏਸੋ ਲਾਸ ਡੀਸਨਕੁਇਰਿਲੀਸਿਸੀਓਨਜ਼ ਹੈਨ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟੇਡੋ ਯੇ ਐਲ ਗੋਬੀਰੇਨੋ ਰੀਕੋਸ ਕੂ ਇਨ ਏਨ ਏ ਰੀਐਲਟੀਡੇਡ ਹੈਏ ਅਪ੍ਰੌਕਸੀਮੈਡਮੇਨਟੇ ਅਨੋਸ 2.500 ਕੈਸੋ ਸੀਏਨਡੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਜ਼.

ਐਡੀਮੇਸ, ਐੱਨ ਐਲ ਪ੍ਰੈਸਪੁਏਸਟੋ ਡੈਲ ਅਯੋ ਵਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਆਈਸੀਈ 207 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਰਾ ਇਨਵੇਸਟਿਗਰ ਪੋਜ਼ੀਬਲਸ ਕੈਸੋ ਡੇ ਡੀਨਟੂਚਰਿਲੀਸਿਸੀਐਨ ਵਾਈ ਕੂ ਲੇ ਪਰਮਿਟ ਕੰਟ੍ਰੇਟ ਏ ਐਬੋਗਡੋਸ ਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਪੈਰਾ ਇੰਟੇਂਟਰ ਇਨਕਟਰਾਰ ਕਾਸੋਸ ਇਨ ਲੋਸ ਐੱਲ ਸਿਯੁਡੈਡੋ ਕੁਦਰਤੀ ਈਸਿਟੀ, ਈਸੀਟੀਅਰ ਈਨੇਟੀó, proceso de Naturalizaciizn u obtención de la ਹਰੇ ਕਾਰਡ.

ਐਡੇਮਜ਼, ਸੇ ਬੱਸਕੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲਮੇਂਟ ਕਾਸੋਸ ਇਨ ਲੋਸ ਕਿ el ਏਲ ਅਹੋਰਾ ਸਿਉਡਾਡਾਨੋ ਕੌਮੇਟੀó ਐਲਗੁਨਾ ਫੇਲੋਨਿਆ ਐਂਟੀਸ ਡੀ ਐਡਕੁਇਰ ਲਾ ਸਿiਦਾਦਾਨਾ y no lo ਰਿਪੋਰਟó. ਐਸਪੇਸੈਲਮੇਨਟੀ, ਲਾਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਜ਼ ਐਸਟਨ ਇੰਟਰਰੇਸਡੋਸ ਇਨ ਲੋਸ ਕੈਸੋਸ ਡੀ ਪਰਸਨੈਸ ​​ਕੂ ਰੀਸੀਬੀਅਰਨ ਉਨਾ ਓਰਡਨ ਡੀ ਡੀਪੋਰਟੋਰਟਸੀਅਨ ਪੈਰੋ ਸੇ ਕਵੇਡਰਨ ਐਨ ਏਲ ਪੈਸ ਯ, ਪੋਸਟਰਿਯਰਮੈਂਟ, ਐਡਕੁਇਰਿਓਨ ਲਾ ਸਿਯੁਡਾਡਨੀਅ ਬਾਜੋ ਓਟ੍ਰੋ ਨੰਬਰਰੇ.

ਐਸਟੋ ਐੱਸ ਪੋਜ਼ੀਬਲ ਪੋਰਕ ਸੇ ਏਸਟਨ ਇਨ ਜਾਂਚ ਐਂਡ ਹਿelਲਸ ਡਿਜਿਟੇਲੇਸ ਡੇ ਲੋਸ ਆਯੋਸ 90 ਵਾਈ ਐਂਟੀਰੀਓਰਸ ਕੂ ਨੋ ਈਸਟੇਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜਡਸ ਯੇ ਐਸ ਐਸਟਰੇਨ ਕੋਨ ਲੋਸ ਐਕਸਪੇਡਿਨੇਟਸ ਡੀ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸੀਅਨ.

ਕਨਸਕਸੇਂਸੀਅਸ ਡੀ ਲਾ ਪਿਰਡੀਡਾ ਡੇ ਲਾ ਸਿudਡਾਡਾਨਿਆ ਡੀ ਈ ਈ ਯੂ ਯੂ.

Se dejan de Tener todos لاس ਪਰਸਿੱਟੀਓ, ਡੀਰੇਚੋਸ ਯ ਲਿਬਰਟਡੇਸ ਪ੍ਰੋਪੀਓਸ ਡੇ ਸੇਰ estadounidense

ਅਡੇਮਜ਼, ਇਕ ਪਾਰਟ ਡੀ ਈਸੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਸੇ ਡੀਬਰਿ ਸੋਲਿਸਿਟਰ aਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਰਾ ਐਂਟਰਰ ਇਕ ਐਸਟਾਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਸ, ਇਕ ਮੇਨੋਜ਼ ਕੂ ਲਾ ਵਿਅਕਤੀਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਾਇਟਲਰ ਡੀ ਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟੇ ਕੂ ਲੇ ਪਰਮੀਟਾ ਐਂਟਰ ਕੌਮੋ ਤੁਰਿਸਤਾ ਬਾਜੋ ਐੱਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾ ਡੀ ਐਕਸੀਅਨ ਡੀ ਵੀਜ਼ਾ.

ਸੀ ਕੇਅਰਸੀਅਜ਼ ਡੀ ਓਟ੍ਰੋ ਪੇਸਪੋਰਟ, ਲਾ ਪਰਸਨਟਾ ਕੂ ਵਾਲੰਟਿਅਰਮੇਨਟੇ ਡੀਜਾ ਡੇ ਸੇਰ ਐਸਟਾਡੁਨੀਡੈਂਸ ਸੇ ਸੇਂਡੇਰਾ ਕੂ ਈਸ ਅਪ੍ਰਟੀਡੀਆ ਯ ਕੇਅਰਸ ਡੀ ਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸੀਨ ਡੀ ਨੀਨਗਨ ਐਸਟਾਡੋ.

ਈ ਟੂਡੋ ਕੈਸੋ, ਲਾ ਰੈਨਸੈਂਸੀਆ ਈ ਈ ਐਸੀ ਪਰਸਨ ਸਾਗਰ ਸੋਮਟਿਡ ਏ ਜੂਸੀਓ ਪੋਰ ਪਬਲਿਸਸ ਡੀਲਿਟੋਸ ਕਿਆ ਹਿਆ ਕਮੈਂਟੋ ਇਨ ਈ ਈ.ਯੂ.ਯੂ.… ਅਸੀਮਿਜ਼ਮ, ਇਕ ਐੱਸ ਫਰੈਂਡ ਏ ਲਾਸ ਫਰਜੈਂਟਸ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਸ ਕਿਆ ਹੈ ਕੰਟ੍ਰਾਡਡੋ ਇਨ ਈ.ਈ.ਯੂ.ਯੂ. y ਇੱਕ ਲਾਸ ਮਿਲਟਰੀਜ, ਸੀ ਲਾਸ ਟੂਵੀਏਰਾ.

ਪੋਰਟ tiਲਟਿਮੋ, ਡੀਜਰ ਡੀ ਸੇਰ ਅਮੇਰਿਕੋਨੋ ਕੋਈ ਸੁਪੋਨ ਐਲ ਫਿਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ ਡੇ ਲਾ ਰੀਲੇਸੀਅਨ ਕੌਨ ਲੋਸ ਇੰਪੁਏਸਟੋ ਅਮੇਰੀਕਨੋਸ, ਯੇ ਕੂ ਹੈਬਰਿ ਕੂ ਸੇਗੁਇਰ ਕੁੰਪਲੀਏਨਡੋ ਐਸਟਾ ਡਿacਸੇਸੀਅਨ ਪੌਰ 10 ਐਕਸ. Se aconseja ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਨ ਐਲ ਆਈਆਰਐਸ ਪੈਰਾ ਏਸੇਗੁਰਰਸ ਡੀ ਕਯੂਲੇਸ ਬੇਟਾ ਲਾਸ ਲਾਓਸਿਲਿਓਂਸ ਪੇਂਡੀਐਂਟਸ ਇਨ ਮੈਟਰੀਆ ਡੀ ਟਾਸਸ.

ਲਾ ਰੇਨੂਨਸੀਆ ਏ ਲਾ ਨੈਕਿਓਨਲਿਡੈਡ ਅਮੇਰੀਕਾਨਾ ਐੱਸ ਪਰਿਟੀਵਿਟੀਆ. Es ਫੈਸਲਾ, una vez realizada no hay vuelta atrás. La única excepción es plantear una मांग ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਵਾਦੀ o ਨਿਆਂਇਕ y ganarla.

Y ਏਲ ਕੈਸੋ ਡੀ ਲਾਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਕੂ ਡੀਜਾਰਨ ਡੀ ਸੇਰ ਅਮੇਰਿਕਨਸ ਮੋਟੂ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਿਯੋ ਕਯੂਨਡੋ ਈਰੇਨ ਮੈਨੋਸ ਡੇ ਈਡ, ਡੀਬਰਨ ਨੋਟੀਫਿਅਰ ਅਲ ਡੀਪਾਰਟਮੇਨੋ ਡੀ ਏਸਟਾਡੋ ਕੂ ਡੀਸੈਨ ਵਲਵਰ ਏਰ ਸੇਰ ਐਸਟਾਡੁਨੀਡੇਂਸੇਸ ਡੈਂਟ੍ਰੋ ਡੇ ਲੋਸ ਸੀਸ ਮੀਜਿਸ ਸਿਗੁਏਨਟੇਸ ਏ ਹੈਬਰ ਕੁੰਪਲੀਡੋ ਲੌਸ 18 ਅਓਸ.

ਕੋਮੋ ਏਸ ਐਕਟੋ ਡੀ ਗ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਸੇਵਕੁਏਂਸੀਅਸ, ਐਂਟੀਸ ਡੀ ਲਿਲੇਵਰਲੋ ਏ ਕੈਬੋ ਐਸ ਰੀਮੇਂਡੇਬਲ ਕੌਂਸੂਲਰ ਸੋਬਰ ਐੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਸੋ ਪੈਰਾ ਐਂਟੀਡੇਅਰ ਟੂਡੋਸ ਐਸਸ ਪਹਿਲੂ.

ਲਾਸ ਡੂਡਸ ਸੇ ਅਟੀਨਡੇਨ ਐਨ ਲਾ ਓਫੀਸੀਨਾ ਡੀ ਅਸੈਂਟੋਸ ਕੌਂਸਲੇਰੇਸ ਡੈਲ ਡੌਸ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਲਲਾਮਾਂਡੋ ਅਲ 1-202-736-9110 ਓ ਐਨਵਿਏਨਡੋ ਅਨ ਕੋਰੇਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀਕੋ ਏ [email protected]

ਡੀਰੇਚੋਸ ਵਾਇ ਡਿਵੈਲਸਿਓਨਜ਼ ਡੀ ਲੋਸ ਐਸਟੈਡਯੂਨੀਡੈਂਸਸ ਐੱਲ ਐੱਲ ਬਾਹਰੀ

ਲੌਸ ਸਿiਡਾਡੋਨਸ ਟਿਏਨਨ ਡਿ obligਲੈਕਸੀóਨ ਡੀ ਪਗਰ ਇਮਪੁਏਸਟੋਸ, ਆਂਕ ਰੀਸੀਡਨ ਆਦਤਮੂਰਤ ਇਨ ਓਟ੍ਰੋ ਪੈਸ. ਪੈਰੋ ਟੈਂਬੀਅਨ ਟਿਏਨਨ ਡੀਰੇਚੋਸ, ਕੋਮੋ ਐਨ ਡਿੈਕਟੋਡੋਸ ਕੈਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟ ਲਾ ਸਿਉਡਾਡਨੀਅਸ ਏਸ ਸੁਸ ਹਿਜੋਜ਼, ਰੀਸੀਬੀਰ ਐਲ ਪਗੋ ਡੈਲ ਚੈਕ ਡੈਲ ਸੇਗੁਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਓ ਵੋਟਾਰ ਐਨ ਲਾਸ ਈਲੈਕਸੀਓਨੇਸ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੀਸੀਡੇਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੈਂਟੋ ਐਂ ਏਲ moਲਟਿਓ ਐਸਟੈਡੋ ਐੱਨ ਐੱਲ ਕੂ ਰੀ ਰੇਸੀਡੀó.

ਸੀ ਹਾਨ ਫਾਰਮਾਡੋ aਨਾ ਫੈਮਿਲਿਆ y ਡੀਸੀਨ ਰੀਸਰਸਰ ਏ ਏਸਟਾਡੋਸ ਯੂਨਿਡੋਸ, ਪੋਡਰਨ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਲੌਸ ਪੈਪਲੇਸ ਪੋਰਟ ਮੈਟਰਿਮੋਨਿਓ ਪੈਰਾ ਸੁ ਕੈਨਿਯੁਜ, ਸੀ ਬਿਏਨ ਪਈਡੇਨ ਐਕਸਿਸਟ੍ਰੀਅਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੂ ਡਿਬੇਨ ਸੇਰ ਟੈਨਿਡੋਸ ਇਨ ਕੂਏਂਟਾ.

Este es un artículo informativo. ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਸਰਸੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ.